Een dringende offerte «Vertaling»
Offerte « Tolkwerk »
Offerte « evenementen »
Nieuws
Intermediairs voor Roche en H&M
Tijdens de afgelopen drie weken heeft ons vertaalbureau tolken geselecteerd voor twee grote Europese ondernemingsraden, dit vertegenwoordigde in totaal 8 dagen werk voor 20 tolken. ... meer info
Adres:
Filips De Goedestraat 64,
1000 Brussel
Tel. : +32 (0) 2 734 01 11
ace@accents.be
 
Open:  van maandag tem donderdag 9:00 - 17:00, vrijdag 9:00 - 15:00.
Op afspraak.


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


1.
Behoudens in onderling overleg uitdrukkelijk overeengekomen afwijking, gelden tussen partijen de onderhavige algemene verkoopvoorwaaarden, ongeacht alle andersluidende algemene aankoopvoorwaarden.

2.
a) De leveringen en prestaties worden gefactureerd op grond van het op de dag van de prestaties geldend tarief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
b) Het minimumtarief voor onze prestaties bedraagt 40 Euro.
c) Prijsramingen voor vertaalwerk zijn indicatief ; het uiteindelijk factuurbedrag zal ten hoogste 10 % hoger of lager zijn.

3.
Leveringstermijnen worden louter als indicatie gegeven.

4.
Bij annulering van een vaste bestelling is schadevergoeding verschuldigd. Voor tolkenprestaties is de schadevergoeding ten minste gelijk aan 50 % van de totale prijs en bedraagt ze 100 % van de totale prijs de dag zelf van de prestatie, indien de vergadering niet doorgaat. Voor vertaalopdrachten is ze gelijk aan het reeds verrichte werk.

5.
Klachten over bestellingen, leveringen en prestaties moeten binnen drie dagen na uitvoering worden betekend per aangetekende brief. Betwistingen inzake facturen moeten binnen acht dagen na toezending van de factuur kenbaar gemaakt worden per aangetekende brief. Bij niet naleving van bovengenoemde termijnen vervalt de klacht of betwisting.

6.
Onze facturen betaalbaar dertig dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Afhankelijk van omvang en duur van de prestaties kan een voorschot van 50 % gevraagd worden. De aanvaarding van de bestellingen wordt opgeschort zolang het voorschot onbetaald blijft.

Vanaf de vervaldag van de facturen zijn de volgende interesten automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd:
a) een compenserende interest van 10 p.c. per jaar
b) een conventionele verhoging van 12 p.c. bij wijze van forfaitair en onverminderbaar strafbeding, met een minimum van 40 Euro.

Iedere op de vervaldag onbetaalde factuur zal aanleiding geven tot een weigering van nieuwe bestellingen.

7.
Geschillen, ongeacht hun aard en rechtsgrond, zelfs in geval van oproeping tot vrijwaring of meervoudige verweerders, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.